Bu web sitesi çerez kullanır. Çerezler, sitemizi kullanabilmeniz için bize gerekli olan, tarayıcınızın geçici alanına yazılmış, sizinle ilgili küçük bilgilerdir. Bu siteyi kullanarak çerez kullanımına izin vermiş olursunuz. Detaylı Bilgi.
Anladım

Aytınlatma Metni

698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA TAŞIT TANIMA SİSTEMİ AYDINLATMA METNİ

Aydınlatma Metni Amacı ve Kapsamı

SCS TURizm Seyahat Acenteliği Ltd. Şti. olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun” olarak anılacaktır.)kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, KVKK’nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. Maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
KVKK (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak SCS TURizm Seyahat Acenteliği Ltd. Şti. (İşbu Aydınlatma Metni kapsamında “Şirket” veya “Firma” olarak anılacaktır.) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Veri sorumlusu : SCS TURizm Seyahat Acenteliği Ltd. Şti.

TÜRSAB Belge Numarası : 10163

Mersis No : 0757047181500016

Adres : Çınardere Mahallesi, Akan Sokak, No:11/1A, Pendik, İstanbul

Telefon : 0216 354 5 595

E-posta : bilgi@scstur.com

Web Sitesi : www.scstur.com

İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları
Toplanan kişisel verileriniz;

Müşteriye verilen hizmetin ifası ve iyileştirilmesi,
Müşteriye verilen hizmet ifasıyla ilgili mevzuat gerekliliklerinin (ticari denetimler, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele hususunda güvence verilmesi) karşılanması,
Usulsüzlüğün önlenmesi ve soruşturulması,
Uyuşmazlık halinde yetkili mercilere delil olarak sunulabilmesi,
amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Bu kapsamda kişisel veri olarak aşağıda yer alan veriler toplanmaktadır:

TCKN, Ad-Soyad, Telefon Numarası, Adres, Mail Adresi, Araç Bilgileri, Müşteri Hesap Hareketleri.

İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak işlediğimiz Kişisel Verileriniz Taşıt Tanıma Sistemi hizmetinin ifası amacıyla şirketimiz tarafından iş ortaklarımız ile paylaşılmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, kanunun 5. maddesinde belirtilen “sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayalı olarak taşıt tanıma sözleşmesi ve kayıt formu aracılığıyla fiziki olarak toplanmakta taşıt tanıma sisteminde otomatik olarak işlenmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları ve Bu Haklarını Kullanması
Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin hakları

Kişisel verisi işlenen ilgili kişileri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

e. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f.(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,

ğ. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişinin Haklarını Kullanması

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.endirlik.com.trinternet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Şirketimizin Sanayi Mahallesi 6003.Cad. No:7 Kocasinan / Kayseri adresine yazılı olarak iletebilirsiniz. Bu konuda kapsamlı düzenleme Kişisel Veri Başvuru ve Yanıt Prosedürü ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında yapılmıştır.